Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ μια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρία υποστηρίζει την βιώσιμη ανάπτυξη και είναι στρατηγικά δεσμευμένη για ορθή λειτουργία σεβόμενη το περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναμικό της αλλά και τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται.

Έτσι, σε πλήρη συμφωνία με τις αρχές και αξίες της, η εταιρεία έχει αναπτύξει την Πολιτική της με γνώμονα την ανάπτυξη και προώθηση των πυλώνων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης:

Οι άνθρωποί μας στο επίκεντρο

Στην ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ γνωρίζουμε πως οι άνθρωποί μας αποτελούν την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της εταιρείας. Έτσι, φροντίζουμε ώστε όλοι οι εργαζόμενοί μας να έχουν πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες και ενθαρρύνουμε την πρόοδο και την δημιουργικότητα, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, παρέχοντας συνεχή και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης.

Σεβόμαστε τα νομοθετικά πλαίσια που προστατεύουν τους εργαζομένους μας και τα δικαιώματα τους και τηρούμε τις σχετικές διατάξεις. Ταυτόχρονα, ελέγχουμε συνεχώς το περιβάλλον εργασίας και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα εξασφαλίσουν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων μας.

Στην ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ είμαστε πιστοποιημένοι με το OHSAS 18001:2007, το οποίο αφορά στην Ασφάλεια και στην Υγεία των εργαζομένων, τόσο εντός των εγκαταστάσεων όσο και κατά τη διάρκεια εξωτερικών τοποθετήσεων εντός & εκτός Ελλάδας.

Οι εγκαταστάσεις της ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ βαθμολογήθηκαν με 9,3/10 από το διεθνή οργανισμό αξιολόγησης ASIA INSPECTOR, αναδεικνύοντας την προσήλωση της εταιρίας στην παροχή συνθηκών εργασίας που εξασφαλίζουν την Ασφάλεια και την Υγεία των εργαζομένων.

Προστασία του περιβάλλοντος

Στην ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ η προστασία του περιβάλλοντος για μια βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Για αυτό, καθημερινά, επιχειρούμε ακολουθώντας «πράσινες» μεθόδους και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα.

Παράλληλα, φροντίζουμε να αναβαθμίζουμε τις διαδικασίες μας και να εκπαιδεύουμε το ανθρώπινο δυναμικό για την υιοθέτηση και χρήση ορθών πρακτικών, με στόχο την μείωση του οικολογικού μας αποτυπώματος.
Σε κάθε εργασία που εκτελεί η εταιρεία μας, στοχεύουμε στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην ανακύκλωση υλικών, τηρώντας τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και τις διεθνείς περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

Στην ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ είμαστε πιστοποιημένοι με το ΙSO 14001:2004 αποδεικνύοντας την οικολογική επιχειρηματική συνείδησή μας. Είμαστε αφοσιωμένοι στο στόχο μας για διαρκή μείωση του οικολογικού μας αποτυπώματος. Εξ ου, εφαρμόζουμε «πράσινες» τακτικές και μεθόδους, σε όλο το εύρος των διαδικασιών μας.

Η ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ διαθέτει FSC -Πρότυπο Πιστοποίησης για Χρήση Ξυλείας απο Πιστοποιημένα Ελεγχόμενα Δάση, σταθερή στη υπόσχεσή της για έμπρακτη προστασία του περιβάλλοντος, εφαρμόζοντας ορθές πρακτικές σε όλο το φάσμα των διαδικασιών της.

Συνεισφορά σε συνεργάτες και τοπική κοινωνία

Για όλους εμάς στην ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ, η εκπαίδευση και ανάπτυξη όλων των μερών που σχετίζονται με την εταιρεία αποτελεί αδιαμφισβήτητη προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκουμε την συνεχή επιμόρφωση και ενημέρωση των προμηθευτών, συνεργατών και πελατών μας αλλά και των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής ευθύνης.

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα και συνεργαζόμαστε με τοπικούς φορείς, για την εύρυθμη συνεργασία και συνύπαρξη με την τοπική κοινωνία.
Για την εξασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής της Πολιτικής μας για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, στην ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ δεσμευόμαστε για τη χρήση όλων των απαιτούμενων μέτρων και την ορθή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.