Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ μια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρία υποστηρίζει την βιώσιμη ανάπτυξη και είναι στρατηγικά δεσμευμένη για ορθή λειτουργία σεβόμενη το περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναμικό της αλλά και τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται.

Έτσι, σε πλήρη συμφωνία με τις αρχές και αξίες της, η εταιρεία έχει αναπτύξει την Πολιτική της με γνώμονα την ανάπτυξη και προώθηση των πυλώνων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης:

Οι άνθρωποί μας στο επίκεντρο

Στην ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ γνωρίζουμε πως οι άνθρωποί μας αποτελούν την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της εταιρείας. Έτσι, φροντίζουμε ώστε όλοι οι εργαζόμενοί μας να έχουν πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες και ενθαρρύνουμε την πρόοδο και την δημιουργικότητα, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, παρέχοντας συνεχή και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης.

Σεβόμαστε τα νομοθετικά πλαίσια που προστατεύουν τους εργαζομένους μας και τα δικαιώματα τους και τηρούμε τις σχετικές διατάξεις. Ταυτόχρονα, ελέγχουμε συνεχώς το περιβάλλον εργασίας και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα εξασφαλίσουν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων μας.

Στην ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ είμαστε πιστοποιημένοι με το OHSAS 18001:2007, το οποίο αφορά στην Ασφάλεια και στην Υγεία των εργαζομένων, τόσο εντός των εγκαταστάσεων όσο και κατά τη διάρκεια εξωτερικών τοποθετήσεων εντός & εκτός Ελλάδας.

Οι εγκαταστάσεις της ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ βαθμολογήθηκαν με 9,3/10 από το διεθνή οργανισμό αξιολόγησης ASIA INSPECTOR, αναδεικνύοντας την προσήλωση της εταιρίας στην παροχή συνθηκών εργασίας που εξασφαλίζουν την Ασφάλεια και την Υγεία των εργαζομένων.

Προστασία του περιβάλλοντος

Στην ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ η προστασία του περιβάλλοντος για μια βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Για αυτό, καθημερινά, επιχειρούμε ακολουθώντας «πράσινες» μεθόδους και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα.

Παράλληλα, φροντίζουμε να αναβαθμίζουμε τις διαδικασίες μας και να εκπαιδεύουμε το ανθρώπινο δυναμικό για την υιοθέτηση και χρήση ορθών πρακτικών, με στόχο την μείωση του οικολογικού μας αποτυπώματος.
Σε κάθε εργασία που εκτελεί η εταιρεία μας, στοχεύουμε στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην ανακύκλωση υλικών, τηρώντας τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και τις διεθνείς περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

Στην ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ είμαστε πιστοποιημένοι με το ΙSO 14001:2004 αποδεικνύοντας την οικολογική επιχειρηματική συνείδησή μας. Είμαστε αφοσιωμένοι στο στόχο μας για διαρκή μείωση του οικολογικού μας αποτυπώματος. Εξ ου, εφαρμόζουμε «πράσινες» τακτικές και μεθόδους, σε όλο το εύρος των διαδικασιών μας.

Η ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ διαθέτει FSC -Πρότυπο Πιστοποίησης για Χρήση Ξυλείας απο Πιστοποιημένα Ελεγχόμενα Δάση, σταθερή στη υπόσχεσή της για έμπρακτη προστασία του περιβάλλοντος, εφαρμόζοντας ορθές πρακτικές σε όλο το φάσμα των διαδικασιών της.

Πολιτική για την Ποιότητα (Έντυπο Ε 1.1.2)

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναπτύξει την Πολιτική της για την Ποιότητα με γνώμονα την παράδοση έργων υψηλού επιπέδου χρησιμοποιώντας αποτελεσματικούς τρόπους εκτέλεσης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει απέναντι στους πελάτες της, έτσι ώστε να είναι πάντα ανταγωνιστική.
Η εταιρεία μέσω της Πολιτικής για την Ποιότητα δεσμεύεται:

 • Στην ανάλυση και υλοποίηση έργων υψηλών προδιαγραφών.
 • Στην παράδοση των έργων στον επιθυμητό χρόνο και με πλήρη κάλυψη
 • των απαιτήσεων των πελατών της.
 • Στη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις σχετικές με την ασφάλεια των εργαζομένων και γενικότερα με τη λειτουργία της εταιρείας.
 • Στην ανάπτυξη συνθηκών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους συνεργάτες / προμηθευτές της.
 • Στη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για τη διαφύλαξη της αρτιότητας των προϊόντων ιδιοκτησίας πελάτη.
 • Στην κάλυψη όλων των θεμάτων σχετικά με την εχεμύθεια που αφορά κάθε πνευματική ή εμπορική ιδιοκτησία πελάτη.
 • Στη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου της και συμμετοχή της σε αυτές.
 • Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και ικανοποίηση των υφιστάμενων και προβλεπόμενων αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης των εργαζομένων στην εταιρεία.
 • Στη διάθεση των απαραίτητων πόρων για τη διατήρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας της εταιρείας.
 • Στη δυνατότητα συλλογής αποτελεσμάτων λειτουργίας και απόδοσης με σκοπό τον καθορισμό στόχων Ποιότητας, η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Το εργαλείο μέσω του οποίου η εταιρεία υλοποιεί, ελέγχει και αναπροσαρμόζει, όποτε απαιτείται, την Πολιτική της για την Ποιότητα είναι το Σύστημα Ποιότητας που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει.

Η εγκυρότητα και αναγνώριση του Συστήματος Ποιότητας επιτυγχάνεται μέσω της πιστοποίησής του από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής για την Ποιότητα η εταιρία θεωρεί απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στην τήρηση, ανάπτυξη και τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών που προβλέπει το Σύστημα Ποιότητας. Όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία συμβάλλουν στην ουσιαστική εφαρμογή του συστήματος ποιότητας αλλά και στη βελτίωσή του.

Η πολιτική για την ποιότητα κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό.

Πολιτική για το Περιβάλλον (Έντυπο Ε 1.1.3: )

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναπτύξει την Πολιτική της για το Περιβάλλον με γνώμονα την ασφαλή διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων και την πραγματοποίηση οποιασδήποτε προληπτικής ενέργειας απαιτείται.

Η Διοίκηση της εταιρείας μέσω της Πολιτικής για το περιβάλλον δεσμεύεται για τα παρακάτω:

 • Την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Την τήρηση όλων των νομοθετικών διατάξεων σχετικών με τη λειτουργία της εταιρείας.
 • Την εξοικονόμηση φυσικών πόρων στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας
 • Την τήρηση όλων των νομικών απαιτήσεων καθώς και άλλων απαιτήσεων οι οποίες σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές πλευρές στα πλαίσια της δραστηριότητας της εταιρείας.
 • Τη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής πολιτικής και την πρόληψη της ρύπανσης.
 • Την τήρηση όλων των νομοθετικών διατάξεων σχετικών με την ασφάλεια των εργαζομένων στην εταιρεία.
 • Τη συνεχή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής.
 • Τη συνεχή επικοινωνία με τους προμηθευτές και πελάτες της και την ενημέρωσή τους για τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας που λαμβάνει η εταιρεία.
 • Τη συνεχή ενημέρωσή της σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής.
 • Τη λήψη όλων των απαραίτητων προληπτικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Τη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για τη διατήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της.
 • Τη δυνατότητα συλλογής αποτελεσμάτων περιβαλλοντικής πολιτικής με σκοπό τον καθορισμό και την ανασκόπηση των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων.

Η εγκυρότητα και αναγνώριση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης επιτυγχάνεται μέσω της πιστοποίησής του από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να εξασφαλίζει διαχρονικά όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής της Πολιτικής. Επιπλέον, δεσμεύεται για τη συνεχή της περιβαλλοντική βελτίωση.

Η Περιβαλλοντική πολιτική κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό, στους συνεργάτες και στους προμηθευτές της εταιρείας και είναι διαθέσιμη στο κοινό.

Πολιτική για την Υγεία και Ασφάλεια(Έντυπο Ε 1.1.4: )

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναπτύξει την Πολιτική της για την Υγεία και Ασφάλεια με γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων της και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Η εταιρεία μέσω της Πολιτικής για την Υγεία και Ασφάλεια δεσμεύεται :

 • Στην πλήρη εναρμόνιση με τη νομοθεσία και τους κανόνες Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων.
 • Στη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.
 • Στην πλήρη εφαρμογή, έλεγχο και ανασκόπηση του συστήματος διαδικασιών Υγείας και Ασφάλειας στο σύνολό του.
 • Στην πλήρη εφαρμογή του συστήματος Υγείας και Ασφάλειας από όλο το προσωπικό της εταιρείας και για τις δραστηριότητες αυτής στο σύνολό τους.
 • Στην αναπροσαρμογή και συνεχή ισχύ του συστήματος Υγείας και Ασφάλειας σε περίπτωση όποιας αλλαγής εσωτερικής δομής, δραστηριότητας και εξοπλισμού εγκαταστάσεων.
 • Στην ανασκόπηση και ανάλυση του πλάνου Υγείας και Ασφάλειας με σκοπό να θέτει στόχους συνεχούς βελτίωσης.
 • Στη συνεχή επικοινωνία του προσωπικού σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας.
 • Στην παροχή των απαιτούμενων πόρων ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας.
 • Στην γνωστοποίηση των εταιρικών κανόνων Υγείας και Ασφάλειας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το εργαλείο μέσω του οποίου η εταιρεία υλοποιεί, ελέγχει και αναπροσαρμόζει, όποτε απαιτείται, την Πολιτική της για την Υγεία και Ασφάλεια είναι το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει.

Η εγκυρότητα και αναγνώριση του Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας επιτυγχάνεται μέσω της πιστοποίησής του από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής για την Υγεία και Ασφάλεια, η εταιρεία θεωρεί απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στην τήρηση, ανάπτυξη και τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών που προβλέπει το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας. Όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία συμβάλλουν στην ουσιαστική εφαρμογή του συστήματος Υγείας και Ασφάλειας αλλά και στη βελτίωσή του.

Η πολιτική για την Υγεία και Ασφάλεια κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό.

Ημερομηνία : 01/11/2020

Συνεισφορά σε συνεργάτες και τοπική κοινωνία

Για όλους εμάς στην ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ, η εκπαίδευση και ανάπτυξη όλων των μερών που σχετίζονται με την εταιρεία αποτελεί αδιαμφισβήτητη προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκουμε την συνεχή επιμόρφωση και ενημέρωση των προμηθευτών, συνεργατών και πελατών μας αλλά και των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής ευθύνης.

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα και συνεργαζόμαστε με τοπικούς φορείς, για την εύρυθμη συνεργασία και συνύπαρξη με την τοπική κοινωνία.
Για την εξασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής της Πολιτικής μας για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, στην ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ δεσμευόμαστε για τη χρήση όλων των απαιτούμενων μέτρων και την ορθή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.